Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy yleensä joko sopimusrikkomuksen johdosta oikeussuhteessa taikka ulkopuolisen tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamana. Mikäli vahingonkärsineen ja vahingonaiheuttajan välillä on sopimussuhde, noudatetaan ns. täyden korvauksen periaatetta. Periaatteen sisältönä on saattaa vahingonkärsinyt siihen asemaan, jossa hän olisi ollut, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut. Mikäli vahinko on aiheutettu rikoksella, julkista valtaa käyttäessä tai on olemassa muita erityisiä syitä, voi vahinko tulla korvattavaksi myös niiltä osin, jotka eivät suoranaisesti liity esine- tai henkilövahinkoon.

Tyypillisiä hoitamiamme asioita ovat potilasvahinkoasiat, asianomistajien korvausvaatimukset rikosasioissa, työntekijöiden sopimuskumppaneille aiheuttamat vahingot, palvelun tarjoajan sopimuskumppanille tai sivulliselle aiheuttamat vahingot, julkisyhteisön työntekijöiden aiheuttamat vahingot, talvella liukastumisesta aiheutuneet vahingot.

Juristeillamme on kokemusta myös vaativista kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausasioista kuten käynnissä olevista metsäkartelli oikeudenkäynneistä. Juristimme ovat laatineet kymmeniä haastehakemuksia vuonna 2011, jolloin useat yksityiset henkilöt, seurakunnat ja kunnat päättivät vaatia kartellin perusteella vahingonkorvausta suomalaisilta Metsäyhtiöiltä Metsäliitto Osuuskunnalta, UPM Kymmene Oyj:ltä ja Stora Enso Oyj:ltä.

 

table-calculator