GDPR: Tietosuojalainsäädännön ydin ja hyödyt

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on Euroopan unionin säätämä lainsäädäntö, joka tuli voimaan toukokuussa 2018. Tämä asetus on suunniteltu vahvistamaan yksilöiden tietosuojaa ja antamaan heille enemmän kontrollia omien henkilötietojensa käsittelyyn. GDPR vaikuttaa kaikkiin organisaatioihin, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja, olivatpa ne sitten sijainniltaan EU:ssa tai muualla maailmassa.

Mikä on GDPR:n tarkoitus?

 1. Yksilön oikeudet:  GDPR vahvistaa yksilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Se antaa ihmisille oikeuden tietää, mitä tietoja heistä kerätään ja miten niitä käytetään. Yksi keskeisistä oikeuksista on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että yksilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, kun ne eivät enää ole tarpeellisia alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos suostumusta peruutetaan. Organisaatioiden on oltava valmiita vastaamaan näihin pyyntöihin asianmukaisesti ja tehokkaasti.
 2. Suostumus: GDPR korostaa suostumuksen merkitystä henkilötietojen käsittelyssä. Organisaatiot tarvitsevat selkeän suostumuksen ennen kuin ne voivat kerätä ja käsitellä henkilötietoja.
 3. Tietoturva: GDPR asettaa korkeammat standardit tietoturvatoimille. Organisaatioiden on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tietojen turvallisuuden.
 4. Ilmoitusvelvollisuus: GDPR velvoittaa organisaatiot ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista viranomaisille ja rekisteröidyille asianmukaisessa ajassa.

Hyödyt organisaatioille

 1. Luottamuksen lisääminen: Noudattamalla GDPR:ää organisaatio osoittaa sitoutumista tietosuojaan, mikä voi lisätä asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.
 2. Riskienhallinta: GDPR auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan tietoturvariskejä tehokkaammin, vähentäen siten mahdollisuutta tietovuotoihin.
 3. Kilpailueduksi:  GDPR:n noudattaminen voi erottaa organisaation kilpailijoistaan ja antaa sille kilpailuetua, kun se kilpailee tietosuojan huomioon ottavilla markkinoilla.
 4. Globaali vaikutus: Vaikka GDPR on EU-lainsäädäntöä, se vaikuttaa moniin organisaatioihin maailmanlaajuisesti, koska se koskee kaikkia, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten tietoja.

Tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja yleisimpien puutteiden tarkastelu

Tietosuojalainsäädäntö on olennainen osa jokaista yritystä koskevaa vastuuta, mutta valitettavasti monissa tapauksissa tämä velvollisuus jää puutteelliseksi. Alla käsitellään laajemmin useita yleisiä tietosuojaan liittyviä puutteita, joiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä:

 1. Informointivelvoitteen tarkastelu monipuolisemmin: Tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen osalta monet yritykset kohtaavat ongelmia, jotka ulottuvat pelkän puuttuvan tietosuojaselosteen ongelman yli. Usein sivustoilla olevat selosteet ovat puutteellisia tai vanhentuneita, ja ne eivät välttämättä tarjoa kattavaa tietoa henkilötietojen käsittelystä. Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota rekisteröityjen oikeuksien asianmukaiseen tiedottamiseen, jotta henkilöt voivat täysin ymmärtää, miten heidän tietojaan käsitellään. Tärkeää on korostaa yksilöiden oikeutta tulla unohdetuksi ja miten organisaatioiden tulee toteuttaa tehokkaat mekanismit vastatakseen tähän oikeuteen.
 2. Kansainväliset tietojensiirrot ja niiden dokumentointi: Monet yritykset toimivat globaalisti, mikä tekee henkilötietojen siirrosta välttämättömyyden. Kuitenkin, liian usein yritykset eivät tunnista tietojen siirtoon liittyviä riskejä. Olisi korostettava parempaa dokumentointia ja tietojenkäsittelysopimusten laatimista näiden siirtojen yhteydessä. Tämä on tärkeää erityisesti ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, kuten pilvipalveluiden tai markkinointikumppaneiden. Yritysten on varmistettava, että kansainväliset tietojensiirrot tehdään noudattaen GDPR:n vaatimuksia ja että niistä on asianmukaiset sopimukset.
 3. Työntekijöiden koulutuksen merkitys: Tietosuoja ei rajoitu vain asiakkaiden tietoihin, vaan koskee myös yrityksen omaa henkilöstöä. Monet yritykset laiminlyövät työntekijöidensä asianmukaisen koulutuksen tietosuojakäytännöistä ja -velvoitteista. Tämä voi johtaa tietosuojarikkomuksiin ja turvallisuusriskeihin. Koulutusohjelmien kehittäminen ja säännöllinen päivitys ovat ratkaisevia varmistettaessa, että kaikki organisaatiossa ymmärtävät ja noudattavat tietosuojakäytäntöjä. Yritysten on panostettava työntekijöiden koulutukseen, jotta nämä ymmärtävät yksilöiden oikeudet ja tietosuojavelvoitteet.
 4. Tietosuoja tietoturvan näkökulmasta: Pelkkä henkilötietojen käsittelyn tarkastelu ei riitä. Yritysten on kiinnitettävä huomiota myös tietosuojan näkökulmasta tietoturvaan. Se, miten henkilötiedot tallennetaan, käsitellään ja suojataan teknisesti, on kriittistä. Yritysten on sijoitettava resursseja tietoturvaan ja varmistettava, että tietosuoja ja tietoturva toimivat yhdessä saumattomasti. Turvallisuusmekanismit ja tietojen salauksen käyttö ovat keskeisiä osia yksilöiden oikeuksien suojelemiseksi.
 5. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisten suhteiden selvittäminen: Monet yritykset eivät täysin ymmärrä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän rooleja ja vastuita. Selkeiden sopimusten laatiminen ja näiden suhteiden asianmukainen dokumentointi ovat keskeisiä, jotta varmistetaan vastuut ja velvollisuudet kaikkien osapuolten osalta. Organisaatioiden on oltava tietoisia siitä, mitä vastuita heillä on henkilötietojen käsittelyssä ja miten ne jakautuvat mahdollisten kumppaneiden kanssa.

Näiden tietosuojaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja jatkuvaa sitoutumista. Olemme valmiina auttamaan yritystänne varmistamaan, että tietosuoja on hallinnassa kaikilla tasoilla.

 

Yhteydenotto

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Loreta Syla

Markkinointipäällikkö, Digital Marketing
loreta.syla@jurinet.fi
Vaihde 029 0092590

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä