Terveyshaitta vuokra-asunnossa – miten toimia?

Vuokranantaja/asunnon omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asumisolosuhteet ovat terveelliset. Asumisolosuhteista säädetään asumisterveysasetuksessa. Asumisterveysasetuksella säädetään muun muassa asuntojen lämpötilavaatimuksista, siitä millainen on riittävä ilmanvaihto, miten kosteaa asunnossa saa olla sekä rajat kemiallisten tekijöiden pitoisuuksille. Jos asumisolosuhteet eivät täytä asetuksen vaatimuksia, niiden katsotaan jo sellaisenaan olevan terveysriski. Vuokralaisella on oikeus vaatia vuokranalennusta muun muassa liian kuumasta tai kylmästä asunnosta.

Miten toimia jos epäilee terveyshaittaa vuokra-asunnossa?

Jos vuokralainen epäilee asunnon sisäolosuhteiden laatua, tulee hänen viipymättä ottaa yhteyttä vuokranantajaan. Huoneenvuokralaki määrää, että vuokralaisen on ilmoitettava havaitsemastaan puutteesta tai viasta heti, kun hän huomaa sen. Ilmoitus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Vuokralaisen kannattaa myös ottaa valokuvia, jos asunnossa on näkyvästi esimerkiksi hometta. Terveydellinen haitta pitää aina osoittaa toteen eikä pelkkä epäily haitasta riitä.

Vuokranantajan/asunnon omistajan vastuulla on selvittää tilanne ja korjata epäkohdat. Mikäli ongelmia ei asianmukaisesti selvitetä ja korjata, voi vuokralainen olla yhteydessä kunnalliseen terveystarkastajaan ja kutsua hänet paikalle. Kunnan terveystarkastaja voi arvioida, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaittaa aiheuttava olosuhde.

Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa haitasta vastuussa olevan vuokranantajan ryhtymään viipymättä toimiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Jos vuokralainen itse teettää terveystarkastajan tutkimuksen asunnossa ja asunnosta paljastuu terveyshaitta, voi vuokralainen vaatia tutkimuksen kustannuksia vuokranantajalta.

Vuokranalennus tai vapautus vuokrasta

Huoneenvuokralain mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa, kuin vuokralainen voi asunnon iän, alueen asuntokannan kunnon ja muiden paikallisten olosuhteiden mukaan kohtuudella vaatia.

Huoneenvuokralain mukaan vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokrasta, jos asunto ei ole siinä kunnossa kuin se vuokrasopimuksen alkaessa oli. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos asunnon puutteellinen kunto johtuu hänen omasta laiminlyönnistään tai huolimattomuudestaan.

Vuokranalennuksen määrästä neuvotellaan aina vuokranantajan kanssa tapauskohtaisesti. Määrä riippuu haitan laajuudesta ja siitä, minkälainen merkitys haitalla on ollut asunnon käyttämiselle. Vuokralaisella on oikeus saada kokonaan vapautus vuokran maksamisesta, jos asuntoa ei ole voitu lainkaan käyttää. Vuokralaisen ei kuitenkaan pidä jättää vuokraa maksamatta omin päin. Vuokranalennuksen suuruus voidaan usein arvioida vasta korjaustöiden valmistuttua ja jo maksetut vuokrat voidaan myöhemmin hyvittää.

Kaikki havainnot ja reklamaatiot on syytä tehdä aina viipymättä ja kirjallisena, jotta tarvittaessa vuokralainen voi todistaa mistä lähtien hänelle on koitunut haittaa ja mistä lähtien hänellä on oikeus mahdolliseen vuokranalennukseen, vuokrasta vapautumiseen tai muihin vahingonkorvauksiin. Kaikki viestinvaihto on hyvä tallentaa myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi.

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokralaisella on oikeus heti purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa asunnon käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Purkuun oikeuttava terveysvaara voi kohdistua siis esimerkiksi vuokralaisen puolisoon tai lapsiin.

Purkamisperusteeksi riittää se, että terveyden vaarantuminen on ilmeistä. Purkamisperuste syntyy esimerkiksi silloin, kun asunnossa havaitaan myrkyllisiä tai vaarallisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa terveydellistä vaaraa asunnossa oleskelevalle.

Vuokralaisella on näyttövelvollisuus siitä, että ilmeinen terveysvaara on olemassa. Terveysvaara tulisi pystyä näyttämään mahdollisimman yksiselitteisesti, esimerkiksi erilaisten mittaustulosten tai viranomaisten lausuntojen avulla. Edellä mainittu kunnan terveystarkastajan lausunto on esimerkiksi hyvä apu riittävän näytön hankkimiseksi.

Oikeus purkaa vuokrasopimus voi olla mahdollinen myös pienemmästäkin haitasta, jos asunnon puutteellisuudella on olennainen merkitys (asunto on asumiskelvoton tai asuminen hankaloituu merkittävästi), vuokranantaja ei kehotuksesta huolimatta hoida asiaa kuntoon tai puutteellisuutta ei voida korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö hänelle kuuluvan korjausvelvoitteen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata itse puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Tällöin vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava, että korjaamisen kustannukset vuokranantajalle pysyvät kohtuullisina.

Jos vuokralainen haluaa käyttää oikeuttaan purkaa vuokrasopimus, täytyy hänen tehdä purkamisilmoitus kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee mainita purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, jos vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi. Vuokranantajalle tulee kuitenkin ensin antaa tilaisuus korjata asunnossa oleva ongelma.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen ilman laissa mainittua perustetta, saattaa vuokralaiselle syntyä velvollisuus korvata se vahinko, joka vuokranantajalle aiheutuu sopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta. 

Avustamme kaikissa vuokrasopimuksiin liittyvissä riitatilanteissa. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä