Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat päättää työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurku päättää työsuhteen heti.

Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. Työantajan täytyy järjestää mahdollisuus työntekijälle tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Tässä kuulemisessa työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa, esimerkiksi lakimiestä.

Huomioitavaa on, että jos varsinainen työskentely ei ole vielä alkanut työsopimuksen tekemisen jälkeen, ei koeaikapurkuun voi laillisesti vedota.

Mikä on koeaika?

Koeajan tarkoituksena on varata sekä työnantajalle että työntekijälle aikaa harkita, haluaako sitoutua sopimukseen. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Koeajasta on aina erikseen sovittava työsopimuksessa.

Asialliset perusteet

Koeaikapurun perusteen tulee liittyä koeajan tarkoitukseen. Esimerkiksi koeaikapurku työnantajan tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei ole asiallinen purkuperuste, koska se ei liity koeajan tarkoitukseen.

Pelkkä vetoaminen koeaikaan ei ole riittävä peruste. Työnantajalta on hyvä vaatia perusteiden tarkempaa yksilöintiä. Oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä perusteena on esitetty muun muassa työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus, myöhästely ja luvattomat poissaolot sekä sopeutumattomuus työpaikan olosuhteisiin. Myös yleinen soveltumattomuus tarjottuun työhön on oikeuskäytännön mukaan katsottu riittäväksi perusteeksi.

Epäasialliset perusteet

Koeaikapurkua ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella, kuten työntekijän sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, etniseen alkuperään, uskontoon, mielipiteeseen, raskauteen, terveydentilaan, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai muuhun vastaavaan syyhyn liittyvällä perusteella.

Työntekijällä on näyttötaakka epäasiallisesta perusteesta. Jos työntekijä esittää perusteita, että purkamisen syyt ovat epäasiallisia, on työantajan näytettävä, että purkaminen perustuu asiallisiin syihin. Työnantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos se purkaa työsuhteen koeaikana syrjivällä tai epäasiallisella perusteella.

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä