Voidaanko minut irtisanoa, jos sairausloma kestää pitkään?

”Selkäleikkauksen jälkeinen sairauslomani on pitkittynyt ja olen ollut sairauslomalla jo yli puoli vuotta. Pelkään, että minut irtisanotaan. Voiko työnantajani tehdä niin?”

Lähtökohtaisesti sairaus, vamma tai tapaturma on kielletty irtisanomisperuste. Työsopimuslain mukaan työsopimuksen päättäminen työnantajan puolesta vaatii asiallisen ja painavan syyn.

Lain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa, jos työntekijän työkyky on sairauden tai vamman johdosta vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Mitä tarkoittaa työkyvyn vähentyminen olennaisesti?

Työkyvyn vähentymistä arvioidaan aina suhteessa työtehtäviin.  On arvioitava, pystyykö työntekijä selviytymään riittävällä tavalla työsopimuksen asettamista velvoitteistaan. Jos työntekijä pystyy suoriutumaan työtehtävistään, ei vakavakaan sairaus ole irtisanomisperuste. Arvioinnissa otetaan huomioon työpaikan yleiset olosuhteet, vaikutukset muiden työntekijöiden asemaan ja työntekoon sekä mahdollisuudet töiden uudelleenjärjestelyyn tai työmenetelmien -tai olosuhteiden muuttamiseen.

Työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä mahdollisuudet tarjota työntekijälle työnantajan toiminnan kannalta tarpeellista muuta työtä, jos se on työntekijän koulutuksen ja ammattitaidon kannalta mielekästä ja josta työntekijä pystyy suoriutumaan sairaudestaan huolimatta.

Mitä tarkoittaa työkyvyn vähentyminen pitkäaikaisesti?

Lain mukaan pitkäaikaisuus ei tarkoita, että sairaus tai vamma olisi elinikäinen tai parantumaton. Pitkäaikaisuutta arvioitaessa on huomioitava sairauden kesto ennen irtisanomista, ennuste sairauden tulevasta kestosta sekä työntekijän kuntoutumismahdollisuuksista. Tämä vaatii lääkärin arvion tai selvityksen.

Oikeuskäytännössä työkyvyn pitkäaikaisena vähentymisenä on pidetty noin vuoden kestänyttä yhtäjaksoista työkyvyttömyyttä, jonka päättyminen ei ole ennustettavissa. Jos kuitenkin lääkärin antama ennuste työntekijän kuntoutumisesta lähitulevaisuudessa on hyvä, ei vuodenkaan jatkunut poissaolo voi olla irtisanomisperuste.

Olennaista on myös se, onko työnantaja työsopimusta tehdessään ollut tietoinen työntekijän pitkäaikaisesta sairaudesta tai vammasta. Jos on, ei työnantajalla ole perustetta pelkästään kyseisen sairauden tai vamman nojalla irtisanoa työsuhdetta.

Jokainen tapaus tulee aina arvioida huolellisesti ja tarkastella tilannetta kokonaisuutena huomioiden tapauskohtaiset piirteet. Lainsäädäntö ei anna yksiselitteisiä vastauksia. Näyttövelvollisuus työsuhteen päättämisperusteen täyttymisestä on aina työnantajalla.

Ota yhteyttä, jos tarvitset neuvoa aiheeseen liittyen työnantajana tai työntekijänä!

Yhteydenotto

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä
Takaisin uutisiin

Mimmu Paajanen

KTM, ihmisoikeuksien maisteri
mimmu.paajanen@jurinet.fi
050 567 3891

Kuinka voimme olla avuksi?

Kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä